Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2015) và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (14/2/1976-14/2/2016)!
http://www.cuc.edu.vn
TRANG CHỦ
Giới thiệu
Tin Tức - Sự kiện
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG NK 2015-2018
Công tác giáo dục của Đoàn
Thông báo
Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ X
Hội sinh viên
Hướng dẫn
Lịch trực văn phòng
Hè tình nguyện
Hoạt động tình nguyện
Gương sáng Sinh viên
Văn bản, quyết định
 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2014-2017
BCH Đoàn trường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2012-2014
Kế Hoạch
Tư liệu

 

Đăng nhập
User:
Pass:

 

 

 

 

 

 

 


Số lượng đang online
2
Số lượt truy cập:
276234

Hướng dẫn phân loại đoàn viên năm học 2012 - 2013
  Thông báo  
Hướng dẫn phân loại đoàn viên năm học 2012 - 2013
  [Ngày 10/06/2013 , 23:35:50 PM ]

               ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH                

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG
                    Số 01 /HD- ÐTN                                                                          Tuy hoà, ngày 01  tháng 5 năm 2013
 
HƯỚNG DẪN
V/v phân loại đoàn viên, Chi đoàn và bình xét đoàn viên ưu tú năm học 2012-2013
 
            Kính gửi:    BCH các Liên chi Đoàn
                                BCH các Chi Đoàn
 
            Để công tác phân loại đoàn viên, chi đoàn và bình xét đoàn viên ưu tú năm học 2012-2013 được thực hiện theo đúng Điều lệ đoàn và có sự thống nhất chung giữa các Chi đoàn, liên chi đoàn trực thuộc Đoàn trường, BTV Đoàn trường hướng dẫn công tác xếp loại đoàn viên, chi đoàn và bình xét đoàn viên ưu tú cụ thể như sau:
I.    TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN
1. Đoàn viên khối học sinh, sinh viên:
1.1 Đoàn viên xuất sắc:
- Là đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đoàn viên theo Điều lệ Đoàn, thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên cả về nhận thức và hành động.
- Gương mẫu trong mọi hoạt động, mọi phong trào của Chi đoàn, của Liên chi đoàn khoa, của Đoàn trường, có một số mặt được biểu dương khen thưởng.
- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt đoàn của Chi đoàn, của Nhà trường, của Đoàn trường; làm nòng cốt trong các Chi hội, các nhóm ... và đóng đoàn phí đầy đủ.
- Là những đoàn viên có đủ điều kiện để giới thiệu là Đoàn viên ưu tú với các Chi bộ Đảng để tiếp tục xem xét bồi dưỡng phát triển Đảng.
- Không vi phạm kỷ luật.
1.2 Đoàn viên khá:  
- Là người thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Tham gia đầy đủ các nội dung rèn luyện đoàn viên xong chỉ thực hiện tốt một số nội dung, còn các nội dung còn lại thực hiện đạt mức trung bình trở lên.
- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đoàn các hoạt động của Chi đoàn, của Nhà trường, của Đoàn trường tổ chức và đóng đoàn phí đầy đủ.
- Không vi phạm kỷ luật.
1.3 Đoàn viên trung bình:
- Có ý thức thực hiện nhiệm vụ của người đoàn viên, tham gia không đầy đủ các nội dung rèn luyện đoàn viên và chỉ thực hiện các nội dung đã đăng ký đạt mức khá hoặc trung bình.
- Hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng đoàn phí không đầy đủ (thiếu một số tháng trong năm học đó).
- Tham gia sinh hoạt đoàn và các hoạt động của Chi đoàn, Nhà trường, của Đoàn trường không thường xuyên.
1.4 Đoàn viên yếu kém:
- Thiếu ý thức thực hiện nhiệm vụ được giao, không thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên...
- Ít tham gia sinh hoạt đoàn, các hoạt động của Chi đoàn, Nhà trường, Đoàn trường tổ chức, đóng đoàn phí không đầy đủ.
- Vi phạm khuyết điểm chưa có ý thức tự giác kiểm điểm sửa chữa.
2. Đoàn viên là cán bộ, giáo viên:
2.1. Đoàn viên xuất sắc:
Đoàn viên được xếp loại Xuất sắc nếu đạt được tất cả các tiêu chuẩn sau: Lập trường tư tưởng vững vàng, thực hiện đầy đủ Điều lệ Đoàn và các qui định, qui chế của nhà trường; đăng ký và thực hiện tốt các hoạt động; không vi phạm pháp luật, không bị kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào; tham gia sinh hoạt và đóng đoàn phí đầy đủ (vắng họp không quá 1 lần có phép trong một năm học); tích cực tham gia các hoạt động của Chi đoàn, Đoàn khối, của Đoàn trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đoàn các cấp phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ cán bộ, viên chức.
2.2. Đoàn viên khá:
Đoàn viên được xếp loại khá nếu: hoàn thành nhiệm vụ cán bộ viên chức, tham gia các nội dung hoạt động nhưng chỉ thực hiện tốt 01 nội dung; không vi phạm kỷ luật, tham gia và chấp hành sự phân công, điều động của Đoàn các cấp nhưng không có thành tích tiêu biểu; vắng họp không quá 2 lần có phép trong một năm học.
2.3. Đoàn viên trung bình:
Đoàn viên được xếp loại trung bình nếu: hoàn thành nhiệm vụ cán bộ viên chức, có tham gia công tác Đoàn nhưng không chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức, đăng ký và thực hiện đạt mức trung bình các chương trình họat động hoặc bị kỷ luật ở mức độ khiển trách, vắng họp 1 lần không phép hoặc 3 lần có phép trong một năm học, hoặc vi phạm pháp luật giao thông đường bộ (có giấy báo của địa phương gửi về trường).
2.4. Đoàn viên yếu kém:
Đoàn viên được xếp loại yếu kém nếu: không hoàn thành nhiệm vụ cán bộ viên chức; hoặc không đăng ký hoặc có đăng ký nhưng không thực hiện chương trình họat động; hoặc không chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức; hoặc bị kỷ luật ở mức độ cảnh cáo trở lên.
Ghi chú: Đối với cán bộ được thủ trưởng đơn vị cử đi công tác trùng với lịch họp chi đoàn thì không tính cán bộ đó vắng họp.
II. BÌNH XÉT ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ
1. Đoàn viên là sinh viên, học sinh:
Đoàn viên được xét công nhận Đoàn viên ưu tú (ĐVƯT) phải đạt các tiêu chuẩn:
- Phải được phân loại là Đoàn viên xuất sắc.
- Có kết quả học tập từ trung bình khá trở lên.
- Điểm rèn luyện từ loại khá trở lên.
- Là thành viên tích cực tham gia tổ chức các hoạt động, phong trào Đoàn các cấp.
- Được khen thưởng từ cấp Đoàn khoa trở lên, có nhiều thành tích được xác nhận của Đoàn khoa, Đoàn trường.
- Đạo đức tác phong tốt; biết quan tâm giúp đỡ bạn bè trong học tập và công tác.
- Biết giữ đoàn kết nội bộ, được tập thể tín nhiệm và bình chọn.
2. Đoàn viên là cán bộ, giáo viên:
Đoàn viên được xét công nhận Đoàn viên ưu tú phải đạt các tiêu chuẩn sau:
- Đoàn viên ưu tú phải là Đoàn viên xuất sắc.
- Chấp hành tốt sự phân công, điều động của Ban chấp hành Đoàn các cấp.
- Là thành viên tích cực tham gia tổ chức các hoạt động, phong trào Đoàn các cấp.
- Đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến” trở lên; hoặc có nhiều thành tích tiêu biểu được xác nhận của Đoàn khối, Đoàn trường.
- Đạo đức tác phong tốt; biết quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp và sinh viên, học sinh.
- Biết giữ đoàn kết nội bộ, được tập thể tín nhiệm bình xét.
Chú ýNếu chi đoàn được xếp loại Yếu kém thì không bình xét ĐVƯT; Nếu chi đoàn được xếp loại Trung bình thì chỉ bình xét ĐVƯT các thành viên trong Chi đoàn, Ban chấp hành Chi đoàn không được bình xét ĐVƯT.
III. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHI ĐOÀN
1. Chi đoàn vững mạnh:
Là chi đoàn đạt được tất cả các tiêu chuẩn:
- Đạt các tiêu chuẩn Chi đoàn khá và đạt thêm các tiêu chuẩn sau.
- Có ít nhất 70% đoàn viên được phân loại khá trở lên, có ít nhất 20% đoàn viên đạt loại xuất sắc, 10% đoàn viên được phân loại trung bình trở lên và không có đoàn viên yếu kém.
- Có ít nhất 90% đoàn viên đăng ký và thực hiện các chương trình họat động.
- Duy trì sinh họat chi đoàn và tổ chức được ít nhất 1 buổi/ năm học nội dung sinh hoạt truyền thống Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các buổi sinh họat ngoại khóa cho chi đoàn.
2. Chi đoàn khá:
Là chi đoàn đạt được tất cả các tiêu chuẩn:
- Đảm bảo việc sinh hoạt lệ của Chi đoàn (họp 1 lần / tháng), đảm bảo việc thu, chi, trích nộp đoàn phí đúng qui định, tập hợp được thanh niên, làm tốt việc phát triển đoàn viên mới, tham gia xây dựng Đảng.
- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các qui định của Đoàn khoa, Đoàn trường về công tác quản lý sổ sách, chế độ báo cáo định kỳ.
- Chủ động đề ra ít nhất 1 hoạt động/năm học và tổ chức các hoạt động của chi đoàn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chung của đoàn viên, thanh niên.
- Chấp hành tốt việc phân công, điều động của Đoàn cấp trên. Vận động đoàn viên thanh niên tham gia có hiệu quả vào các nhiệm vụ chính trị và phong trào của Đoàn các cấp.
- Có ít nhất 60% đoàn viên được phân loại Khá trở lên, có ít nhất 15% đoàn viên đạt loại xuất sắc, 10% đoàn viên được phân loại trung bình trở lên và số đoàn viên Yếu kém không quá 5%.
- Có ít nhất 75% đoàn viên đăng ký và thực hiện các chương trình họat động.
3. Chi đoàn trung bình:
Vi phạm vào một trong những điểm sau đây:
- Không duy trì tốt sinh hoạt lệ chi đoàn (bỏ họp 1 lần trong một học kỳ).
- Chậm trễ trong việc thu, chi, trích nộp đoàn phí theo qui định (đã hoàn thành nhưng chậm hơn so với qui định của Đoàn khoa, Đoàn khối).
- Có hơn 50% (nhưng không quá 65%) đoàn viên bị xếp loại trung bình, yếu kém (số đoàn viên Yếu, kém không quá 10%).
- Có hơn 50% đoàn viên đăng ký và thực hiện các chương trình họat động.
- Không hoàn thành tốt sự phân công, điều động của Đoàn cấp trên.
- Không tổ chức được các hoạt động của chi đoàn, không phát huy được vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu nguyện của đoàn viên, thanh niên.
Có đoàn viên bị kỷ luật từ mức độ cảnh cáo trở lên (nhưng không quá 3% tổng số đoàn viên).
- Tập thể mất đoàn kết, để xảy ra những vấn đề gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín của tổ chức Đoàn.
4. Chi đoàn yếu kém:
Vi phạm vào một trong những điểm sau đây:
- Không duy trì tốt sinh hoạt lệ chi đoàn (bỏ họp lệ từ 2 lần trở lên trong một học kỳ).
- Không hoàn thành việc thu, chi, trích nộp đoàn phí theo qui định (tính đến thời điểm đánh giá, xếp loại).
- Có hơn 65% đoàn viên bị xếp loại Trung bình, Yếu kém; hoặc hơn15% đoàn viên trở lên bị xếp loại Yếu kém.
- Không chấp hành sự phân công, điều động của Đoàn cấp trên.
- Không tổ chức được các hoạt động của chi đoàn, không phát huy được vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu nguyện của đoàn viên, thanh niên.
- Có hơn 5% tổng số đoàn viên bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.
- Tập thể mất đoàn kết, để xảy ra những vấn đề gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín của tổ chức Đoàn.
IV. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN
- Việc đánh giá phân loại đoàn viên, chi đoàn và bình xét Đoàn viên ưu tú phải được thực hiện nghiêm túc, công bằng, công khai, khách quan và đúng tiến độ.
- Việc phân loại đoàn viên, chi đoàn phải được xem như là điều kiện để bình xét, đề nghị khen thưởng.
- Đối với từng đoàn viên, Ban chấp hành Chi đoàn cần đặc biệt lưu ý đến sự tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Trường, khoa và mức độ hoàn thành các nhiệm vụ được phân công của từng cá nhân.
- Thành tích tham gia hoạt động của từng đoàn viên phải được xem xét dựa trên nỗ lực đóng góp của Đoàn viên đó với phong trào chung của các cấp bộ Đoàn trong toàn trường.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Ban chấp hành các chi đoàn tổng hợp danh sách, kiểm tra và họp xét trước khi đưa ra thảo luận trước toàn thể đoàn viên. Ban chấp hành các Chi đoàn Bảng phân loại đoàn viên (Mẫu 1) và kết quả bình xét Đoàn viên ưu tú (Mẫu 2) về Đoàn các khoa, Đoàn khối.
- Ban chấp hành Đoàn các khoa, Đoàn khối trực thuộc có trách nhiệm triển khai nội dung Hướng dẫn này đến từng chi đoàn, Đoàn viên. Chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các chi đoàn thực hiện đúng các yêu cầu và tổng hợp danh sách, triệu tập Ban chấp hành họp xét và gửi kết quả phân loại đoàn viên, kết quả xếp loại chi đoàn (Mẫu 3) về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 20 tháng 05 năm 2013
- Các trường hợp đặc biệt ngoài hướng dẫn này thì Ban chấp hành Đoàn khoa, Đoàn khối làm văn bản đề nghị Ban chấp hành Đoàn trường xem xét quyết định.
VI. QUYỀN KHIẾU NẠI CỦA ĐOÀN VIÊN
- Nếu không thống nhất với kết quả họp xét của Chi đoàn, đoàn viên có quyền gửi kiến nghị cho Đoàn các khoa, Đoàn khối ngay sau khi kết thúc cuộc họp của Chi đoàn. Đoàn các khoa, Đoàn khối có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả lời chính thức bằng văn bản cho đoàn viên, chi đoàn.
BTV Đoàn trường đề nghị Ban chấp hành Đoàn các cấp nghiêm túc thực hiện theo đúng tinh thần Hướng dẫn này.
Trân trọng cảm ơn!
 
Nơi nhận:                                                                            TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
- Như trên                                                                                                        BÍ THƯ
- BGH để báo cáo                                                                                  
- Lưu
 
 
                                                                                                                   Trần Minh Trí
 


Viết bình luận của bạn tại đây  
 
  Họ tên: (*)
Email: (*)
  Tiêu đề: (*)
 
Bình luận: (*)
 
    In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tiếp tục đóng góp ý kiến về dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Trung lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2018

Đoàn Thanh niên Trường ĐHXD Miền Trung nhận bằng khen về phong trào thanh niên tình nguyện

Hướng dẫn tham gia cuộc thi: "Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng"

Video và slide nội dung bài giảng 06 bài học lý luận chính trị

Đoàn Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn - Hội khối Đại học, Cao đẳng, Học viện năm học 2014 – 2015 tại Nhà thờ Bác Hồ
THÔNG BÁO
Hướng dẫn tham gia cuộc thi: "Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng"

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2014-2015

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2014-2015

Thông báo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Thông báo triệu tập đại biểu dự Đại hội Hội Sinh viên trường Đại học Xây dựng Miền Trung lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013-2015
ĐỌC BÁO ONLINE
 
Copyright by Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: 24 Nguyễn Du - TP Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên
Tel: (084).3823371. Email: phongcntt.cx3@moet.edu.vn